To Bartholomeus Jacobus Raket, 6 december 1780


Wel Edele Agtb: Heer
Den Heere Bartholomeus Iacobus Raket
Commandeur
te
Jaffanapathnam


Aan den Wel Ed: Agtb: Heer Raket te Jaffanapathnam

Waarde en Hooggeagte Oom!

Al Schoon ik het geluk niet hebbe mogen genieten van
dit jaar een brief van UWEds: Agtb: te ontfangen Zo neme egter de
vrijheid UWEds: Agtb: door dese seer ootmoedig te bedanken voor de
patjeree Chits daar UWEds: Agtb: de goedheid hebt gehad mij mede
te begunstigen; ik moet betuigen Waarde Oom ik nog geen eene
Chits hebbe die so na mijn Smaak is als dese en hoope
se ook te gebruiken ter gedagtenis van mijne Waarde Oom
die ik Wel Wenschte gelegendheid te hebben van te konnen toonen
door daden hoe veel ik aan Zijn Ed: Agtb: Verpligt ben; in Wiens
liefde en vriendschap ik mij verder aan bevele.
Ik hebbe het genoegen gehad om met mijne Waarde Oom en
Nigt Spieringh ons Neefje Raket (vant Schipt huisom.)
aftehalen; het is voor Oom en Tante weder eene gehele verandering
want hun Eds: Zijn niet meer gewend kleine kinderen in huis
te hebben, er zal aan hem nog al wat te veranderen zijn want
is braaf Wild dog egter een lief kind en heeft een goed humeur
Wij vermaken ons dikwils met hem want hij is vol grappen
en doet den gehelen dag niet als zingen en laggen. Oom heeft

mij van de Zomer van Utr: afgehaald alwaar ik mijne beleidenisse
gedaan hebbe en ben nu voor goed van dat School af en zoude
voor de Winter nog voor een jaar of twee op een ander School te
Delft gegaan hebben, dog door de Ziektens die aldaar zo wel als
hier grosseerden is Oom en Tante geresolveert mij van de Winter
bij hun Eds: te houden om mij dan in het voorjaar bij leven en welsijn
aldaar heen te brengen; en gelukkig ik gebleven ben want kort
daarop Wierd ik aangetast van de anderen daagsche koorts, zo
dat mijne Waarde Oom Wel kan g begrijpen het voor mij ook
genoeglijker is; gebleven te Zijn Want ik aldaar met so veel liefde
en Zorge niet Zoude opgepast Zijn geweest als bij mijne Waarde
Oom en Tante. mijne lieve Broeders gaan ook nog in alle
naarstigheid Voort Want Sij hebben elk al 2 prijsen gekregen
zo dat sij de Voogden bij aanhoudendheid veel genoegen geven.
versoeke vriendelijk de aldaar aanwesende familje van mijn
respect te versekeren; en na UWEd: Agtb: in Jehova’s veilige
bewaring en mij in UWEds: Agtb: liefde en vriendschap aan bevelen
te hebben so noeme mij met alle liefde en hoogagting.

Waarde en Hooggeagte Oom
UWEds: Agtb: O: D: Dienaresse en
Seer liefhebbende Nigt
P: M: Moens
flissingen den
6 decemb: 1780

About this document

Letter

Title To Bartholomeus Jacobus Raket, 6 december 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-719-1

Sender

Name P.M. Moens
Gender female
Class high
Age <30
Region of residence Sri Lanka
Relationship to addressee niece/cousin

Addressee

Name Bartholomeus Jacobus Raket
Place Jaffna
Country Sri Lanka
Region Azië
Ship

Sent from

Place Vlissingen
Country Nederland
Region Zeeland
Ship