To Paulus Pietersz. Schuitenmaker, 2 januari 1665

Aen Pieter
Pouels opper
Timmer man opt
graeftschap marck


waerde alderliefste saluit
wat aen gaet mijn gesonthaeit is godt sij gelooft en gedanckt
noch heelwel hope het selfde van mijn alderlefste mede te hooren
waer het anders het soude mijn groote droefhaeit veroorsaeken
vorder soo is mijn schrijven als dat ick jan willemsen roos heb ges
gesprooken hij vraghden mijn of ick liefst hadt dat mijn man langh
uit bleef of kort ick gaf voor antwoort als mijn alderlieste tuijs
quam dat hij mijn al tijt welle koom was hij saeide dat mijn liefste
wel in aprijl weltuijs mocht wesen godt geve daer toe sijn graesi en
engenade dat sulcks met waerhaeit mach ge schide
wat aengaet het oorlogh tusschen hollant en engelant is meer
als alte waer daer sijn in engelant al hondert en twalef schepen
opgebroght alhier in hollant wert een ster met een staert
gesien wat dgodt met ons inden sin heeft is hem bekemt
voor ons is niet anders te doen dan godt te bidde voor sijn genaet
sy […] genadedat hij sijn hijstraffende hant gelieft op te houden eer
hij ons verderue godt bidden de dagh ende naght om genade en
geen recht hope dat mijn alderliefste godt altijt voor oogen
sal houden want godt te vreesen en sijn geboden te onder
houden
dat behoort alle menschen te doen en al soo ick verstaen
van verschaeiden menschen dat de kappetaein een besonder
goet man is een goet voor ganger behoort wel een goet nae
volger
te hebben voort soo laet ick mijn alder weten als dat
dieuwertie de brut is met de knecht daar ul van germet of gesaeit
was en peet niesie met de man uit het proef huijs en
iackop cklaessen broeder is de bruidegom en het huijs is verkoht
voer 22 hondert gulden aen schipper boon en oom pieters joris
is doot en sijmon cornelissen blooemendael is seer bedroefdelijck
uit dese werelt verhuijst heft hem op sijn aeigen solder ver
hangen
onse fiedel het drie jongen honden
aeindige en bevele ul de godelijcke bescherminge des alderhoogste
en sijt vriendelijck ge groet van mijn ul huijs vrou groet van
van mijn de kapetaein en iacop cklaessen en voort daer het te
[…]pas komt en ian pietersen is nae de poelie om seet endat
tot kales te brengen soo ghij hem daer spreeckt soo seght hem
veel goede naght van mijn en dat sijn vrou en sijn dochtr noch
wel te pas sij aendige wende wensche mijn alderliefste een
geluck saligh nievwe iaer met al het volck maer in sonderhaeit
de kpetaein en iacop cklaessen niet te vergeten en
trijn gerres […]doet mijn lefste en iacop cklaessen oock groeten

ul huijs vrou Maertie
Nanninghs
in hooren den 2 iannwari
1665

About this document

Letter

Title To Paulus Pietersz. Schuitenmaker, 2 januari 1665
Year 1665
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-647-1

Sender

Name Maartje Nannings
Gender female
Class middle-low
Age <30
Region of residence Noord-Holland (excluding Amsterdam)
Relationship to addressee (ex-)wife

Addressee

Name Paulus Pietersz. Schuitenmaker
Place
Country
Region
Ship Graafschap Mark

Sent from

Place Hoorn
Country Nederland
Region Noord-Holland
Ship