To Antonia Erbervelt, 8 december 1780


Mejuffrouw Anthonia Erbervelt
a Ginneke
Curaçao 8 Dec 1780
Waarde Zuster
Met een waar vermaak las ik uE’s
vriendelyke letteren van 18 july, en 30 sept:
t’is zeekerlyk waar dat t huys van Neef
de Veer niet weinig heeft toegebragt, om my
terstond in crediet kennis en agting te brengen,
ook is my daar door de Curacaoose weereld dra
chelyk
geworden, want onder de Creole (zynde
de inboordelinge van hier, uyt Hollandts Huyse
gesprooten) zoude ik niet hebbe kunne harden
als in alles door gebrek aan opvoeding van myn
denkwys verschillende ik ben tans vol
maakt
gewent alhier, en door de altoos duuren
de
bezigheeden blyft my geen ogenblik ver
driet
over, dat anders ligtelyk konde
hebben, indien geen uytzigt zag van myne
oogmerken te bereyken uE moet zee
kerlyk
veel vermaak scheppen in den
ommegang met de famielje van Monchy,
dus kan t my niet als aangenaam zyn
zulks te verneemen ik blyf myn
tyd altoos als te voren doorbrengen, des
daags met in myn pakhuys te zyn, en des
avonds met myne brieve te schryven
de Heer Lajusan die uE zeekerlyk zal
komen zien, is instaat uE omtrent dat alles
volleediger te onderhouden. intusschen
amuseer ik my vry wel voor de weinige
ogenblikken welke my ovrig blyven in’t
gezelschap van de famielje van Neef de Veer
die nooyt of zelden tuys is zonder zyne vrienden


by hem te zien en bemoeij mij verder zeer
weinig met tgeene er omgaat vertoonende
my alleenlyk nu en dan op een dansparty
welke de eenigste uytspanning voor de meis
jes
alhier is, en ook de eenigste plaats daar
men hun gekleed kan zien, zijnde anders altoos
in hunne Huyze of wel op de plantaadjes opge
slooten
in t’algemeen hebben ze een slegte
opvoeding en zyn verleegen om eenig discours in
t Hollands te kunne gaande houden Zelde
loopt men gevaar van een blaauwe scheen by hun
te haalen dog er zyn ook weinig die uyt hoofde
van fortuyn behoeve aangehaalt te worden.
Jn t algemeen zyn ze byzonder welgemaakt dog
vallen ook veel grooter van gestel als de Europis
sche
vrouwen, tis hier gantsch niet ongemeen
vrouwen van myne grote te zien de Vetheid
word ook onder de schoon heeden alhier gereekt:
en men ziet veele vrouwen van zeekere jaaren
die weinig minder als drie hondert ponden weegen
int’algemeen zyn de trekken hunner aangezigt
en leeden byzonder eevenreedig en eenvormig
men ziet hier de rondste troonies, de mooyste glans
rykste
oogen de schoonste handen en armen des
weerelds dog geene verkreegene bevalligheeden
geene houding nog voorkomen & tc nog hebbe de
vrouwen int’algemeen geene couleur, haar vel
sneeuwwit word niet door die bekoorlyke roozen
door schakert twelk de schoonheid der Euro
pische
vrouwen uytmaakt, dit denke ik veel
de oorzaak te zyn doordien ze nooyt onder den
maaltyd als Reegenwater gebruyken en een
algemeene aangewende afkeer van wyn, Bier,
en sterke dranken hebben waarby nog k
komt dat ze nooyt gaan slapen nog zig

aankleeden om uyt te gaan zonder een Extra
warm bad te gebruyken-dat hun dan
ook vroeg veroudert-
Nigt deveer die een schoone vrouw moet ge
weest
zyn en nog is, gelyk alle die van haar
famielje-is zeekerlyk een voorbeeld, haar
weederga heb ik nog niet gevonden, by een
gezond verstand en doorkneed oordeel is zy
die geene welke t beste haar weereld kent, van
t’Eyland en mooglyk de beste vrouw die Neef
deveer met mogelykheid zoude hebbe kunne
kiezen zijnde boven de schandelyke vooroordee
len
die hier int algemeen aan de sexe eygen
zyn welke hun meeste gedagte slypen
met t plagen hunner slaven en t’onaange
naam
leeven aan hunne Mans te verschaffen
in t algemeen zynde vrouwen ook extra jalours
hoewel de mans hun daarom niet trouwer zyn
van dit alles is nigt gelukkig bevrydt,
ze verslyt haar meesten tyd op hunne
plantage in gezelschap van eene juffw:
Vos zynde haare Nigt die voorde opvoeding
haarer kinderen zorgt terwyl zy die plantage
zelfs bestierd en daardoor een zeer goede intrest
maakt Neef deveer gaat altoos vrydags
avonds haar bezoeken wyl t maar een uur
van de stad af is, indien my de tyd toelaat
gaa ik meede of wel kom des zondags morg:
vroegtydig met eenige vrienden t zij te paert
of wel met de chais zynde die weg de eenigste
welke met rytuyg tot daar toe kan gebruykt
worden alle de andre weegen zyn woest en over
gebergtens die het te paert ryden zelfs moye
lyk
maakt, dus gebruyken de meeste vrouwen
Ezels als geen nood voor kwade stappen
van hun hebbende te wagten, of wel laten

zig door hunne Neegers in een draag zetel
vervoeren met hunne kinderen dat met
de nodige slavinne tot oppassing een aantal
van somtyds tachtig personen maakt
tans verhuyst zynde is Nigt verscheidene
weeken met ons geweest zo wel als t geheele
huyshouden dat dan een aantal van 25 a
30 personen maakt, dog haare teegenswoor
digheid
word weeder zeer nootzakelyk buyten
dus zal ze int’kort weeder vertrekken
als dan blyve Neef en ik met yder een
jonge, Een goede kokkin die dat werk zeer
goed nakend kan verrigten beneffens een
schropster om t huyswerk te verrigten en
een neeger meisje tot t’vuyle werk
t zoude my niet verwonderen dat men uE
reets berigt had als of ik int’kort dagt te
trouwen wyl men my uyt Rotterdam berigt
dat zulks daar vry algemeen word gezegt.
dog t teegendeel is waar, en zelfs geloof ik niet
dat ooyt tot dien stap ten minste nooyt in
Curacao zal overgaan juffrouw Mita Vos die
by Nigt deveer altoos buyte is, zoude zeekerlyk
eender mooyste meisjes van t’Eyland zyn, was
ze niet extra ordinair dik envet dog zulks
misstaat haar niet veel, wyl ze myne lengte
ruym heeft, haar byzondre vroolyke ommegang
en de familiariteyt waar meede ik met haar
verkeer, heeft eenige menschen doen praten
dog ik kreun my zulks niet, ook al was
ik ook nog zo verlieft zoude er een overkome
lyke
hinderpaal zyn wyl ze geen stuyver in de
weereld heeft zie daar myn papier vol
en ik vol vaaks dus breeke af na uE van
myne agting te hebbe verzeekert
J.W. Erbervelt

About this document

Letter

Title To Antonia Erbervelt, 8 december 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-355

Sender

Name Jacob Willem Erbervelt
Gender male
Class high
Age <30
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee brother / brother in law

Addressee

Name Antonia Erbervelt
Place Ginneken
Country Nederland
Region Noord-Brabant
Ship

Sent from

Place
Country Curaçao
Region Caraïbisch gebied
Ship